Kodeks ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.

7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.

8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

10. Ministrant – podobnie jak kapłan – stara się być niejako drugim Chrystusem.

Przykazania ministranta

1. MINISTRANT JEST DZIECKIEM BOŻYM I STARA SIĘ CZYNIĆ DOBRO, A UNIKAĆ GRZECHU

2. MINISTRANT JAK ŚWIĘTY DOMINIK SAVIO KOCHA CHRYSTUSA, DLATEGO JAK NAJCZĘŚCIEJ ŁACZY SIĘ Z NIM POPRZEZ EUCHARYSTIĘ

3. MINISTRANT CHLUBI SIĘ KRZYŻEM PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

4. MINISTRANT NAŚLADUJE CHRYSTUSA, KTÓRY STAŁ SIĘ DLA NAS POSŁUSZNY AŻ DO ŚMIERCI

5. MINISTRANT WYPEŁNIA NAKAZY CHRYSTUSA: „PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI”.

6. MINISTRANT SŁUŻAC BOGU PRZYCZYNIA SIĘ DO NIEGO, ABY LITURGIA BYŁA PIĘKNA

7. MINISTRANT PODCZAS SŁUŻBY PRZY OŁTARZU ZACHOWUJE POSTAWĘ MODLITWY I SKUPIENIA

8. MINISTRANT KOCHA MATKĘ BOŻA I Z JEJ POMOCA GŁOSI KRÓLESTWO BOŻE

9. MINISTRANT MAJAC CZYSTE SERCE PROMIENIUJE BOŻA RADOŚĆ I JEST PRZYKŁADEM DLA SWOICH KOLEGÓW

10. MINISTRANT Z MIŁOŚCI KU BOGU I KU BLIZNIM UNIKA ALKOHOLU I TYTONIU