Chrzest święty

Sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedzielę.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu dziecka do chrztu świętego:

 1. Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
 2. Dane personalne rodziców chrzestnych (świadków): imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
 3. Zaświadczenie stwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której chrzestni mieszkają (nie chodzi o meldunek, ale o rzeczywiste zamieszkanie!).
 4. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych należy przedstawić aktualne świadectwo religii.
 5. W szczególnych przypadkach może być konieczna pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza własną parafią.

Do przyjęcia zadania rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadają wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 5. Nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, żyjący w konkubinacie, a także młodzież nie biorąca udziału w katechizacji nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów sygnalizowanych
w sprawach kancelaryjnych i sakramentalnych

Do sakramentu chrztu świętego należy wybrać ojca chrzestnego lub matkę chrzestną lub oboje razem (kan. 873: Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur). Zatem Kodeks Prawa Kanonicznego wyklucza sytuację dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Może być jednak tyko jeden chrzestny: matka lub ojciec.

Instytucja świadka chrztu jest zarezerwowana dla ochrzczonych niekatolików. Wówczas katolik jest ojcem lub matkę chrzestną, a ochrzczony niekatolik może być świadkiem chrztu, ale zawsze przeciwnej płci niż chrzestny (kan. 874 §2). Od 1993 r. wierny prawosławny może być dopuszczony do roli rodzica chrzestnego.

Prawo Kanoniczne nie dopuszcza do roli świadka chrztu katolika, który nie może być wybrany na rodzica chrzestnego!

Zgodnie z kan. 874 §1 pkt. 3, osoby żyjące w związkach nieformalnych i w związkach cywilnych nie mogą być dopuszczone do roli rodziców chrzestnych. Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (pkt. 5) określa: nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację (żądać odpowiednich zaświadczeń).